Top

IPART Nedir?

İPART (Kırsal Kalkınma Programı), Avrupa Birliği'nin kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla finanse ettiği bir programdır. Türkiye'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmektedir. Programın temel amacı, kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmak, gelir düzeylerini yükseltmek ve kırsal ekonomiyi canlandırmaktır.

IPART Nedir?

IPART Destekleri Nelerdir?

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:

 • Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve depolanması için işletmelere finansal destek sağlanır.
 • İşletmelerin AB standartlarına uygun hale getirilmesi, hijyen ve gıda güvenliği standartlarının iyileştirilmesi hedeflenir.
 • İşleme tesislerinin modernizasyonu ve kapasite artırımı desteklenir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme:

 • Kırsal alanlarda tarım dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi teşvik edilir.
 • Küçük işletmelere, zanaatkârlara ve kırsal turizme yönelik yatırımlar desteklenir.
 • Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanır.

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Geliştirilmesi:

 • Tarım ve kırsal kalkınma projeleri için altyapı yatırımları desteklenir.
 • Kırsal alanlarda su temini, atık su yönetimi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri teşvik edilir.
 • Yerel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenir.

Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletmelerin Desteklenmesi:

 • Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin modernizasyonu ve verimliliğinin artırılması hedeflenir.
 • Yeni tarım teknolojilerinin kullanımı, organik tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarım yöntemleri teşvik edilir.
 • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması desteklenir.

Çevre ve Kırsal Alanların Korunması:

 • Kırsal alanların doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğinin korunması teşvik edilir.
 • Çevre dostu tarım uygulamaları ve doğa koruma projeleri desteklenir.
 • Sürdürülebilir tarım ve doğal kaynak yönetimi projeleri finanse edilir.
WhatsappWhatsapp