PTÇ Değerlendirme Süreci

Değerlendirme dönemi, proje tekliflerinin son teslim tarihinden, mali destek almaya hak kazanan projelerin ilanına kadar olan süreci kapsamaktadır.

Değerlendirme süreci, temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme.

Ön inceleme aşamasında, Ajans, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz sunulmuş olması hususunda idari kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda uygunluk kontrolü yapar.

Ön incelemeyi geçen tüm proje başvuruları, teknik ve mali yetkinlik yönünden değerlendirilir. Proje başvurularının teknik ve mali yönden değerlendirilmesi dört aşamadan oluşmaktadır:
 
Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak değerlendirme
Değerlendirme komitesince yapılacak değerlendirme
Genel sekreterce yapılacak inceleme

Yönetim Kurulu Onayı:

Bağımsız değerlendiriciler, proje tekliflerini başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere, Ajans tarafından görevlendirilen uzmanlardır. Her bir proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki ayrı bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.

Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı için ayrı bir değerlendirme komitesi oluşturulur. Değerlendirme Komitesi, çalışmalarını en fazla üç hafta içinde tamamlar ve destek sağlanmasını tavsiye ettiği sıralı başarılı projeler listesini ve eşik değeri aşan ancak bütçe kısıtı nedeniyle desteklenmesi ilk aşamada mümkün olmayan yedek başarılı proje listesini yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere, Genel Sekreterliğe intikal ettirir.

Genel sekreter, sonuçları Değerlendirme Komitesine ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, ajans personelini görevlendirerek araştırma, inceleme ve ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Genel sekreter ayrıca, değerlendirme komitesi tarafından kendisine iletilen başarılı proje listesini yönetim kuruluna sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Genel sekreter başarılı proje listesini, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden yönetim kuruluna sunar.