KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Ajans Desteklerinin Genel Tanımı : 

Kalkınma Ajansları, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır.
 
Ajanslar, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'ne Göre;

- Doğrudan Faaliyet Desteği
- Proje Teklif Çağrısı
- Güdümlü Proje Desteği
- Faizsiz Kredi Desteği
- Faiz Desteği
- Teknik Destek programları düzenleyebilmekte ve bu programlar aracılığı ile Bölge aktörlerine destek sağlayabilmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansı günümüze kadar Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Proje Teklif Çağrısı türlerinde destek programları düzenleyerek TR21 Trakya Bölgesi'ne destek sağlamıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek verebilir.

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Teknik Destek

Ajans, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına teknik destek sağlayabilir. Teknik destek; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama , geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici hizmetler içerebilir.
 
Teknik destek programına yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilirler.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. 

Proje Teklif Çağrısı

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısı, bir doğrudan finansman desteği türüdür.

Proje teklif çağrısı süresince, potansiyel başvuru sahiplerinin destek programı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Ajans ayrıca, potansiyel başvuru sahipleri için başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre proje hazırlamalarına yardımcı olacak eğitim toplantıları ve atölye çalışmaları düzenleyebilir.

Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, bölge planı ve programlarında belirlenen amaç ve stratejiler ışığında belirlenir ve programa yapılan başvurular bu doğrultuda değerlendirilir. 

PTÇ Değerlendirme Süreci

Değerlendirme dönemi, proje tekliflerinin son teslim tarihinden, mali destek almaya hak kazanan projelerin ilanına kadar olan süreci kapsamaktadır.

Değerlendirme süreci, temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme.

Ön inceleme aşamasında, Ajans, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz sunulmuş olması hususunda idari kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda uygunluk kontrolü yapar.

Ön incelemeyi geçen tüm proje başvuruları, teknik ve mali yetkinlik yönünden değerlendirilir. Proje başvurularının teknik ve mali yönden değerlendirilmesi dört aşamadan oluşmaktadır:
 
Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak değerlendirme
Değerlendirme komitesince yapılacak değerlendirme
Genel sekreterce yapılacak inceleme

Yönetim Kurulu Onayı:

Bağımsız değerlendiriciler, proje tekliflerini başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere, Ajans tarafından görevlendirilen uzmanlardır. Her bir proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki ayrı bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.

Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı için ayrı bir değerlendirme komitesi oluşturulur. Değerlendirme Komitesi, çalışmalarını en fazla üç hafta içinde tamamlar ve destek sağlanmasını tavsiye ettiği sıralı başarılı projeler listesini ve eşik değeri aşan ancak bütçe kısıtı nedeniyle desteklenmesi ilk aşamada mümkün olmayan yedek başarılı proje listesini yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere, Genel Sekreterliğe intikal ettirir.

Genel sekreter, sonuçları Değerlendirme Komitesine ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, ajans personelini görevlendirerek araştırma, inceleme ve ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Genel sekreter ayrıca, değerlendirme komitesi tarafından kendisine iletilen başarılı proje listesini yönetim kuruluna sunmadan önce, listede yer alan her bir projenin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Genel sekreter başarılı proje listesini, bu inceleme sonucunda ulaşılacak nihai bütçe tutarları üzerinden yönetim kuruluna sunar.