SAN-TEZ

Santez Bilgi

SAN-TEZ Programı

 05 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikkapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi, üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin de bu çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Amacı

SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Projelere Sağlanan Destek Oranı
 
Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75’i Bakanlığımızca teminatsız ve hibe olarak karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25’inin proje ortağı kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir.
 
Proje Başvuru ve Değerlendirme
 
San-Tez Proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15’i olup bu tarihin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden mesai günü sonuna kadar proje kabulü yapılmaktadır.
 
Proje başvuru dönemini takip eden ay içerisinde projeler konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan en fazla 5 kişilik bir komisyon tarafından incelenmekte, ayrıca başvuru sahibi proje yöneticisi ve proje ortağı işletme de değerlendirmeye davet edilerek objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması sağlanmaktadır.
                                                                                   
                                                                                                                                                                    Detaylı bilgi için tıklayınız