KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
 

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti

150.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60


DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
  • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
  • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
     
  • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı
KOBİ Proje Destek Programı

Uygulama Esasları
KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları
KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu
KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formu
KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)
KOBİ Proje Destek Programı Tespit Tutanağı
KOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu
KOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu
KOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme Oluru
KOBİ Proje Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi
KOBİ Proje Destek Programı Taahhütnamesi
KOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu
KOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu
KOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu
KOBİ Proje Destek Programı Proje Revizyon Formu
 
Yardımcı Kılavuz
Proje Hazırlama Kılavuzu
 
Kullanıcı Klavuzu
KOBİ Proje Destek Programı  Program ve Destek Başvuru Klavuzu